Collective Work se zajímá o obsahy z cizojazyčných zdrojů a vytváří jejich kolekci v českém jazyce.

#Envision2030 Goal 15: Life On Land

united nations logo

Goal 15: Ochraňovat, obnovit, a podporovat udržitelné užívání půdních ekosystémů, udržitelnou lesní správu, zabránit vysychání, pozastavit a zvrátit degradaci půdy a pozastavit snižující biodiverzitu.

Cíle:

Do 2020 zajistit konzervaci, obnovení, a udržitelné užívání půdních a vnitrozemních sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, konkrétně lesů, mokřad, hor, suchých oblastí v souladu se závazky, které plynou z mezinárodních dohod.

Do 2020 podpořit implementaci udržitelného řízení všech druhů lesů, pozastavit odlesňování, obnovit znehodnocené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů globálně.

Do 2030 bojovat proti vysychání, obnovit znehodnocenou půdu, včetně oblastí ovlivněných suchem, povodněmi, a snažit se snížit znehodnocování půdy do neutrálního bodu.

Do 2030 konzervovat horské ekosystémy včetně jejich biodiverzity za účelem zvýšit jejich kapacitu poskytnout výhody, které jsou podstatné pro udržitelný rozvoj.

Začít urgentně jednat a snažit se podstatně snížit znehodnocování přírodních populací, zastavit ztrátu biodiverzity a do 2020 chránit a zamezit vyhlazování ohrožených druhů.

Podporovat férové a spravedlivé sdílení výhod vyvstávající z využívání genetických zdrojů a podporovat vhodný přístup k použití těchto zdrojů, tak jak bylo mezinárodně domluveno.

Začít řešit otázku ukončení pytláctví a obchodu s chráněnými druhy rostlin a živočichů, a adresovat poptávku stejně, tak jako nabídku ilegálních produktů, které pochází z divočiny.

Do 2020 zavést opatření, které zamezí kontaminaci prostředí neoriginálními druhy a které podstatně zredukují invazivní druhy ve vodních i pevninských ekosystémech a pomohou řídit nebo eradikovat konkrétní druh.

Do 2020 integrovat hodnoty ekosystémů a biodiversity do národních a lokálních plánů, procesů vývoje a strategií na zredukování chudoby.

Mobilizovat a podstatně zvýšit finance ze všech zdrojů za účelem konzervovat a udržitelně využívat biodiverzitu a ekosystémy.

Mobilizovat finance ze všech zdrojů a ve všech úrovních za účelem dotovat udržitelnou lesní správu a poskytnout adekvátní výhody rozvojovým zemím k rozvinutí takové správy, včetně konzervace a zalesňování.

Vylepšit globální podporu úsilí bojovat s pytláctvím a ilegálnímu obchodu s chráněnými druhy včetně zvyšováním kapacity lokálních komunit k vytváření udržitelných příležitostí k obživě. 

Notes:

SDGs – Sustainable Development Goals.

Source:

United Nations – Goal 15


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *