Collective Work se zajímá o obsahy z cizojazyčných zdrojů a vytváří jejich kolekci v českém jazyce.

#Envision2030 Goal 17: Partnerships for the Goals

united nations logo

Goal 17: Posílit prostředky na implementaci a revitalizaci globálního partnerství z důvodů udržitelného rozvoje.

Cíle:

Finance

Posílit využití domácích zdrojů, včetně skrze mezinárodní podporu rozvojových zemí, za účelem zesílit domácí kapacity výběru daní a jiných příjmů.

Rozvinuté země implementují kompletně jejich oficiální závazky spojené s asistencí rozvoje, včetně závazků mnoha rozvinutých zemí dosáhnout 0.7 procent ODA/GNI rozvojovým zemím 0.15 to 0.20 procent ODA/GNI nejméně rozvinutým zemím ODA poskytovatelé by měli zvážit dosažení alespoň 0.20 procent ODA/GNI nejméně rozvinutým zemím.

Mobilizovat více finančních zdrojů rozvojovým zemím z různých zdrojů

Asistovat rozvojovým zemím v dosažení udržitelných dlouhodobých dluhů skrz koordinované regulace cílící na používání dluhového financování, restrukturalizaci dluhu, tak jak je vhodné, a adresovat externí dluhy vysoce zadlužených chudých zemí za účelem snížit stres, který z toho plyne.

Přijmout a implementovat režimy, které podporují investice v nejméně rozvinutých zemích.

Technologie

Vylepšit Sever-Jih, Jih-Jih a trojúhelníkovou regionální a mezinárodní kooperaci, co se týká přístupu k vědě, technologiím a inovacím a vylepšit schopnost sdílení informací na základě oboustranně odsouhlasených podmínek, včetně skrze vylepšenou koordinaci mezi už existujícími mechanismy, konkrétně na úrovni spojených národů, a skrz globální využití technologií.

Podpořit rozvoj, přenos, rozšiřování a rozptyl technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí, rozvojovým zemím s výhodnými podmínkami, včetně zvýhodňování nebo upřednostňování, tak jak by bylo oboustranně odsouhlaseno. 

Plně zprovoznit dostupné technologie a využít vědecké, technologické a inovační mechanismy pro rozvoj kapacit v nejméně rozvinutých zemích do 2017 a vylepšit využití zprostředkujících technologií, konkrétně informačních a komunikačních technologií.

Zvyšování kapacit

Vylepšit mezinárodní podporu pro implementaci efektivního a cíleného zvyšování kapacit v rozvojových zemích za účelem podporovat národní plány implementovat všechny cíle udržitelnosti, včetně skrze Sever-Jih, Jih-Jih a trojúhelníkovou spolupráci.

Obchodování

Podpořit univerzální, kontrolovaný, otevřený, nediskriminační a spravedlivý multilaterální obchodní systém pod záštitou Světové obchodní organizace (WTO), včetně skrze závěry vyvozené v Doha Development Agenda.

Podstatně zvýšit vývoz v rozvojových zemích, konkrétně představou zdvojnásobit podíl globálního vývozu v těchto zemích do 2020.

Zpřístupnit časově nenáročný bezcelní a bez kvótový nelimitovaný přístup k trhu s dlouhodobými vyhlídkami pro nejméně rozvinuté země, v souladu s rozhodnutími Světové obchodní organizace (WTO), včetně skrze zajištění jednoduchých a transparentních pravidel pro upřednostňování týkající se exportu z nejméně rozvinutých zemích, a přispět poskytnutím přístupu k trhu.   

Systémové problémy 

Politika a instituční soudržnost

Vylepšit globální mikroekonomickou stabilitu, včetně skrze koordinování regulací a jejich soudržnosti.

Vylepšit soudržnost regulací z důvodů udržitelného rozvoje.

Respektovat prostor kolem regulací každé země a vedení zprostředkovávající a implementující regulace pro eradikaci chudoby a udržitelného rozvoje.

Spolupráce několika zúčastněných stran

Vylepšit globální spolupráci z důvodů udržitelného rozvoje, doplněnou o partnerství zúčastněných stran, které mobilizuje a sdílí znalost, expertízu, technologie a finanční zdroje, za účelem podporovat cestu k dosažení vytyčení cílů udržitelnosti, zejména v rozvojových zemích.

Podpořit a propagovat veřejné, veřejné-soukromé a civilní společenské partnerství, stavějíc na zkušenosti a vytěžování strategií plynoucí z partnerství.

Data, monitorování a odpovědnost

Do 2020 zvýšit podporu pro budovaní kapacit rozvojovým zemím, včetně nejméně rozvinutým zemím a malým ostrovním rozvojovým státům, za účelem podstatně zvýšit dostupnost kvalitním časově čerstvým informacím roztříděných podle přijmu, pohlaví, věku, rasy, etnika migračního statusu, invalidity, geografické lokace a dalších charakteristik relevantních v rámci národního kontextu.

Do 2030 rozvinout existující iniciativy za účelem vytvořit měřítko pokroku směrem k udržitelnému rozvoji, které doplní hrubý domácí produkt, a podpořit statické vytváření kapacit v rozvojových zemích.

Notes:

The Doha Round also known as Doha Development Agenda

GNI (gross national income) – hrubý národní příjem

ODA (official development assistance) – oficiální asistence s rozvojem

SDGs – Sustainable Development Goals.

Source:

United Nations – Goal 17


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *